Program do symulacji pożaru PyroSim

Program PyroSim to graficzny interfejs użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Jest używany do tworzenia symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. Oprogramowanie zawiera w sobie środowisko FDS oraz Smokeview. Używając modelu fizyki FDS, program PyroSim potrafi modelować ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia.

Interfejs FDS - program Pyrosim

Pracując na wirtualnym modelu możemy sprawdzić różne scenariusze zagrożeń podczas pożaru oraz sprawdzić, jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające oraz systemy przeciwpożarowe. Po tak przeprowadzonej analizie lub weryfikacji projektanci mogą w łatwiejszy sposób zaprojektować instalację wentylacyjną oraz przeciwpożarową w dowolnym obiekcie.

Możliwości programu PyroSim

Program PyroSim to jeden z nielicznych systemów, w którym projektant instalacji wentylacyjnych, oddymiających oraz przeciwpożarowych, może na wirtualnym modelu 3D wykorzystać jego unikalne cechy i możliwości:

 • Modelowanie rozprzestrzeniania się gazów o dowolnych parametrach

 • Zaawansowana weryfikacja dowolnych systemów oddymiających(grawitacyjnych i mechanicznych)

 • Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym

 • Bogata baza urządzeń (czujniki dymu, tryskacze, zraszacze, termopary)

 • Dokładne odwzorowanie pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)

 • Modelowanie rozwoju rzeczywistych pożarów poprzez zdefiniowanie reakcji pirolizy

 • Możliwość tworzenia modelu na bazie zaimportowanego pliku graficznego

 • Łatwy podgląd wyników pracy przy pomocy wbudowanej przeglądarki SmokeView

 • Automatyczna obsługa wielordzeniowych procesorów

Funkcje programu PyroSim

Import geometrii CAD

Import geometrii CAD

Program pozwala na import geometrii 2D jak i 3D. Geometria 2D może być użyta jako tło do planu architektonicznego, natomiast geometria 3D rozbijana jest na bloki czytelne dla FDS. Dodatkowo PyroSim umożliwia również wyciągnięcie geometrii z rzutu 2D na 3D.

Wentylacja strumieniowa

Wentylacja strumieniowa

Modelowanie wentylatorów strumieniowych w wersji FDS 6 umożliwia konfigurację „żaluzji” na wylocie co daje możliwość zmiany kierunku wylotu strugi powietrza. Symulacja pozwoli sprawdzić czy dane rozwiązanie projektowe spełni oczekiwania i zapewni odpowiednie parametry do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oraz do momentu przybycia ekip ratowniczych.

Zjawisko pirolizy

Symulacja równelgła i klastrowa

Wykorzystanie zjawiska pirolizy to dobra metoda do przeprowadzania symulacji pożarów eksperymentalnych. Dlatego stosuje się ją w celu odwzorowania pożarów, które już wystąpiły oraz wstępnego szacowania mocy pożaru, która może wystąpić w danym obiekcie. Zaletą tej metody jest bliższa zgodność symulacji z rzeczywistością, gdyż uwzględnia ona szereg parametrów składowanych materiałów oraz powierzchnię ich składowania. Po pewnym czasie poszczególne elementy będą „wypalać się” zgodnie z zadanym przebiegiem reakcji pirolizy co przedstawia grafika poniżej. Wynikową moc pożaru przedstawia wykres „HRR”.

Symulacja klastrowa
i równoległa FDS

Symulacja równoległa i klastrowa - program PyroSim

Program PyroSim wspiera symulacje równoległą za pomocą MPI. Po uruchomieniu symulacji równoległej, wszystkie obliczenia w każdej z sieci mogą być prowadzone niezależnie, co skraca czas obliczeń w porównaniu z symulacją pojedynczą. Również oprogramowanie umożliwia darmowe uruchomienie symulacji klastrowej. Ten sposób obliczeń pozwala na połączenie kilku komputerów w sieci i wykonanie obliczeń dla rozpatrywanego modelu. Jest to najszybsza z dostępnych metod obliczeniowych dostępnych w PyroSim.

Modelowanie HVAC

Wizualizacja prędkości HVAC - program PyroSim

Nowy FDS 6 umożliwia modelowanie kompletnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) z uwzględnieniem:

 • Chropowatości przewodu

 • Współczynnika oporów

 • Średnicy oraz długości przewodu

 • Ustalenia kształtu przewodu (prostokątny lub kołowy)

Izopowierzchnie

Izopowierzchnie - program PyroSim

Izopowierzchnie są używane do kreślenia trójwymiarowego konturu wielkości fazy gazowej. Te dane mogą być animowane i wizualizowane w Smokeview, a także w nowej przeglądarce wyników.